Betalings- og handelsbetingelser

Handelsbetingelserne bør læses grundigt igennem.
Handelsbetingelserne indeholder de bestemmelser, som er gældende for alle aftaler, tilbud, salg, leverancer af produkter og serviceydelser indgået mellem Think Next og kunden medmindre, der er specifikt undtaget ved en skriftlig aftale.
Kunden skal acceptere, at vores handelsbetingelser indgår som en standard aftale. Kunden vil altid modtage et link til denne handelsaftale sammen med et tilbud og senere med en ordrebekræftelse.
Al korrespondance mellem Think Next og kunden vil som udgangspunkt foregå via e-mail, herunder også tilbud, ordre og faktura. Det skal her fremhæves, at elektroniske dokumenter og aftaler har samme retsvirkning som aftaler i almindelighed

Think Next ApS
Industrivej Nord 26 
7490 Aulum
CVR: 44420139 

Tilbud

 1. Tilbuddet fremsendes til kunden med et link til Think Nexts handelsbetingelser. (Denne side)
 2. Tilbuddet indeholder specifikationer for, hvad ordren omfatter. Når tilbuddet returneres i underskrevet stand med angivelser af, at kunden ønsker ordren udført, anses aftalen for at være indgået med opstart af effektuering på den angivne ikrafttrædelsesdato.
 3. Tilbud gælder med mindre andet er anført skriftligt senest 1 måned fra afgivelsesdato.

Betalingsbetingelser

 1. Alle priser fremgår af det gældende tilbud udarbejdet individuelt mellem kunde og Think Next.
 2. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv moms med mindre, at andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, samt trykfejl eller ændringer i skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale.
 3. Der betales normalt eta-kontobeløb, svarende til 50 % af det samlede beløb inden opstarten af opgaven, med mindre andet aftales skriftligt. Kunden vil modtage en e-mail med anmodning om indbetaling af a-kontobeløbet. Det vil fremgå af tilbuddet og ordrebekræftelsen, om Think Next ønsker at benytte sig af retten til at anmode om eta-kontobeløb
 4. Hvis et projekt tager længere end 1 måned at færdiggøre, vil der løbende blive faktureret for brugt timeforbrug i løbende måned.
 5. Ved en afbetalingsordning vil der blive pålagt et faktureringsgebyr på 75 kr. pr. udsendt faktura. Dette ligger udover det givne tilbud.
 6. For enhver opkrævning gælder det, at betalingen er 8 dage netto. Hvis betalingsfristen overskrides, tillægges et rykkegebyr på 100 kr. inkl. moms. for hver udsendt betalingspåmindelse. Efter 2. betalingspåmindelse vil eventuelle opgaver sættes i bero og først påbegyndes, når den fulde betaling er modtaget. Efter 3. betaling påmindelse vil sagen blive sendt til inkasso.
  Vær opmærksom på at Think Next forbeholder sig retten til eventuelt at genforhandle eventuelle betalingsbetingelser og priser, hvis aftalerne ikke overholdes, og kan kræve det fulde beløb udbetalt, før opgaverne sættes i drift igen.
 7. Think Next forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købssummen samt eventuelle renter, og omkostninger er betalt fuldt ud.

Tidsfrister

 1. Think Next tilstræber, at kundens ordre er leveret i henhold til det aftalte i ordrebekræftelsen. Dette kræver et hurtigt retursvar på eventuelle spørgsmål fra Think Next til kunden.
 2. Kunden er forpligtet til hurtigst muligt at besvare spørgsmål fra Think Next.
 3. Svartiden bør ikke overstige 24 timer, hvis henvendelsen er modtaget senest 2 hverdage før weekenden.
 4. En eventuel lang svartid fra kunden, der bevirker, at Think Next ikke kan levere ordren indenfor for den fastsatte tidsfrist, kan ikke lægges Think Next til last eller gøres til genstand for indsigelser, prisnedsættelse eller lignende.

Fakturering

 1. Faktura fremsendes til kunden straks efter, at produktet er færdigudarbejdet fra Think Next. Hvis kunden mangler at fremsende materiale, der forhindrer, at arbejdet kan gennemføres, sendes der faktura for det aktuelle timeforbrug, når Think Next har løst sin del af opgaven med mindre, at andet er aftalt skriftligt.
 2. Ved fakturering af markedsføringsopgaver vil disse komme månedligt, som aftalt i det tilbud, som kunden har modtaget. Fakturering sker den 10. i måneden forinden. Det vil sige, at der fx faktureres den 10. juni for markedsføring i juli måned osv.
 3. Fakturering af standard hjemmesider og standard webshops sker, når hjemmesiden er rykket over på Kundens eget domæne, eller i slutningen af den måned, hvor hjemmesiden eller webshoppen er blevet bestilt, og arbejdet i er i gangsat.
 4. Der er som udgangspunkt betalingsbetingelser på 8 dage med mindre, at andet er aftalt på forhånd.
 5. Hvis en opgave tager mindre end en hel time, faktureres der pr. halve time til en pris på 450 kr.+ moms. Timeprisen er 849 kr. + moms. gældende fra 1. oktober 2023.
 6. Ved hasteopgaver der skal leveres samme dag eller den efterfølgende dag faktureres dobbelt.

Domæneregistrering og hosting

 1. Ønsker kunden, at Think Next skal registre domænenavn, vil dette fremgå af tilbuddet.
 2. Think Next registrerer domænenavn. Enhver omkostning afholdes dog af kunden. Think Next køber IKKE domænenavne eller opretter webhoteller på vegne af kunden med mindre, at dette er aftalt skriftligt.
 3. Domænenavn og webhotel bliver til enhver tid oprettet i kundens navn og cvr.
 4. Domænenavnet købes via Curanet med mindre, at andet aftales på forhånd
 5. Kunden må ikke krænke tredjepartens rettigheder.
 6. Domænenavnet og hjemmesiden hostes oftest hos Jysk IT Partner, hvis Kunden i forvejen ikke har andre præferencer eller ønsker til hosting.
 7. Hosting af hjemmesiden via Jysk IT Partner koster 650 kr.+ moms pr. år, og opsigelsen af hosting kan ske via Think Next eller direkte henvendelse til Jysk IT Partner på info@jyskitpartner.dk
 8. Hvis du tilvælger sikkerhedsopdateringer 12 gange om året (1 gang pr. måned) af hjemmesidens/webshoppens plugins, tema og system, er den samlet pris for hosting samt opdateringssupport på 3.500 kr.+ moms.
 9. Hosting og/eller sikkerhedsopdatering betales forud for 1 år ad gangen.
 10. Ved hosting gennem andre end Think Next betaler kunden for evt. tidsforbrug i forbindelse med kompatibilitetsproblemer, medmindre andet er aftalt skriftligt
 11. Opsigelsen af en hosting og/eller sikkerhedsopdateringsaftale skal ske 1 måned før, at aftalen udløber. Det vil sige, at Kunden skal rette henvendelse på mail info@thinknext.dk senest den 1. februar, hvis aftalen udløber den 1. marts.
 12. Mailløsning er ikke indregnet i de overstående priser, hvis du vælger en løsning hos Jysk IT Partner, da vi benytter Microsoft 365 mailkonti for at sikre den højst mulige sikkerhed. Du kan se priser på de forskellige mailløsninger fra Microsoft her.

Betalte plugins og software

 1. Bruges der betalte plugins til at opnå en bestemt funktionalitet eller design, vil prisen fremgå af tilbuddet, eller aftales under opbygningens forløb.
 2. lndgåes der en aftale om sikkerhedsopdateringer og/eller vedligehold af hjemmeside faktureres kunden 12. måneder forud.
 3. Ved indgåelse af aftale om vedligehold, månedlige sikkerhedsopdateringer og/eller plugins der betales månedligt, halvårligt eller årligt faktureres der 12 mdr. forud og næste faktura vil komme automatisk ved de første 12 måneders udløb evt. afmelding af årlige betalinger skal ske senest 1 mdr. før næste periode

Produktion af webshops og hjemmesider

 1. Think Next tilstræber altid, at fremvisningen af hjemmesiden sker løbende og med størst mulig hastighed. Hjemmesiden er inden aflevering til kunden kontrolleret for fejl, mangler og fejlreferencer.
 2. Når selve grunddesignet af hjemmesiden er godkendt af kunden, vil udviklingen gå i gang. Designet kan ikke ændres løbende under opbygningen af hjemmesiden.
 3. Think Next beslutter egenrådig, hvornår det er for sent at ændre grunddesignet. Ekstrahonorar påskrives ved efterfølgende ændringer.
 4. Med mindre andet er aftalt skriftligt, inkluderer hjemmeside produktion aldrig indholdsupload eller udarbejdelse. Der er altid tale om opbygning af en template hvor kunden selv kan lægge indhold ind.
 5. Ved alle webopgaver gælder følgende; vi sørger for kompatibilitet og tester i nyeste versioner af Edge samt nyeste versioner af Firefox, Chrome og Safari.

Markedsføring

 1. Gør kunden brug af Think Next til at varetage markedsføring, faktureres der på 1 ud af 2 måder.
 2. Der faktureres pr. påbegyndte halve time – se punktet med FAKTURERING punkt 4.
 3. Der faktureres på forhånd ved bestilling af klippekort. Et klippekort gælder et år, og du kan købe 4 typer:

  5 timers klippekort til 4.000 kr.+ moms (normal timepris er 849 kr. + moms. På dette klippekort er timeprisen 800 kr. + moms)
  10 timers klippekort til 7.800 kr.+ moms (normal timepris er 849 kr. + moms. På dette klippekort er timeprisen 780 kr. + moms)
  20 timers klippekort til 15.200 kr.+ moms (normal timepris er 849 kr. + moms. På dette klippekort er timeprisen 760 kr. + moms)
  30 timers klippekort til 22.200 kr. + moms (normal timepris er 849 kr. + moms. På dette klippekort er timeprisen 740 kr. + moms)

  Der afregnes ud fra det eksakte antal minutter, der er brugt på opgaven.

 4. Arbejdet påbegyndes først, når der er aftalt, hvilken aftale, der vælges jvf. forrige punkt mht. betaling.
 5. Små ændringer kan justeres efter kundens behov, hvis der laves en skriftlig aftale herom senest 7 arbejdsdage inden udførelsesdatoen – såfremt der er tale om ændringer indenfor den 7 dages tidsfrist, kan der pålægges et gebyr for ekstra arbejdsomkostninger, med mindre andet er aftalt skriftligt.
 6. Al betaling af betalte annoncer varetages af kunden selv.
 7. Der er løbende måned + 1 måneds binding på faste markedsføringsopgaver.
 8. Markedsføringsaftale opsiges skriftligt til Jane@thinknext.dk eller Emil@thinknext.dk senest den sidste kalenderdag i en måned.

Copyright og kredit

 1. Ved produktion af hjemmesider fralægger Think Next sig ethvert ansvar for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst, billeder, logo med videre.
 2. Tekst, grafik og billeder fremstillet af Think Next er underlagt lov om ophavsret og kan som udgangspunkt alene benyttes til brug på internettet. Skal materialet benyttes andet skal dette skriftlig aftales med Think Next.
 3. Think Next påtager sig intet ansvar overfor indholdet, som kunden modtager eller afgiver via internettet. Think Next kan således ikke drages til ansvar for tab – hverken direkte eller indirekte –
 4. immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på internettet.
 5. Think Next forbeholder sig retten til at benytte det producerede som referencer i forbindelse med markedsføring, samt at påfører produktionen et produktionssted. (F.eks. lavet af Think Next.).

Fejl og mangler

 1. Det er kundens ansvar at gennemteste og indrapportere evt. fejl og mangler på de udførte opgaver, senest 14 dage efter endt udvikling/fakturering. Rettelser og ændringer efter de 14 dage, vil blive faktureret udover tilbuddet, medmindre anden aftale fremgår skriftligt.
 2. Såfremt den endelige hjemmeside ikke fremstår således, som kunden kunne have en berettiget forventning om, er der tale om en mangel fra Think Nexts side.
 3. Ved en sådan mangel kan kunden kræve manglen udbedret eller levering af en ny hjemmeside. Hvis Think Next ikke er i stand til at udbedre eller levere en ny hjemmeside, kan kunden kræve ophævelse af aftalen. Ved ophævelse af aftalen skal Think Next tilbagebetale købsprisen, minus eventuelt gebyr til DK-Hostmaster og andre gebyr vedr. oprettelse af domæne. Kunden mister rettigheden til at råde over designet for hjemmesiden og andet materiale udarbejdet af Think Next.
 4. Ved kundens rapportering af fejl eller mangler, vil Think Next hurtigst muligt søge at afhjælpe disse. Fejlretning sker uden beregning med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for Think Nexts kontrol og/ eller ansvar, og kan tilskrives kunden. I så fald forbeholder Think Nexts sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til gældende takster.

Erstatningsansvar

 1. Think Next er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af eller nogen, som Think Next har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger. Think Next er ikke erstatningsansvarlig i følgende tilfælde:
 2. Ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af – men ikke begrænset til – webhotel produkternes manglende oppe tid, funktionssvigt, fejl eller mangler.
 3. Ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab forårsaget af tredjeparts leverandører og deres produkter, som Think Next ingen indflydelse har på. Herunder eksempelvis – men ikke begrænset til – manglende oppe tid, funktionssvigt, fejl og mangler.
 4. Ved tab, ulempe eller skade som følge af afbrydelse, forstyrrelser på Internettet, tab af informationer med videre eller mangler ved betjeningen, som skyldes uagtsomme handlinger eller undladelser begået af Think Next eller Think Nexts medarbejdere.
 5. Think Next er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende udførelse eller afbrydelsen skyldes forhold uden for Think Nexts kontrol, herunder- men ikke begrænset til – lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Think Nexts egne medarbejdere.

Misvedligeholdelse

 1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er Think Next berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:
  1. Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser.
  2. Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester.
  3. Kundens misbrug af Think Nexts og/ eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønster/patent/varemærke ret.
  4. Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende handelsbetingelser.

Fortrydelsesret

 1. Kunden accepterer ved bestilling af specialtilrettet ydelse, som f.eks. webdesign/hosting, at fortrydelsesretten bortfalder jvf. Forbrugeraftalelovens §12.
 2. Der gives ikke fortrydelsesret på køb af ret til anvendelse af domænenavne. Her henvises til DK­ Hostmaster.dk,s forretningsbetingelser. Think Nexts rolle er uvæsentlig i denne sammenhæng, bortset fra rigtigheden i bestilt serviceudførelse.

Underleverandører

 1. Think Nexts levering af de i tilbuddet indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. Think Next træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører der kan komme på tale.
 2. Think Next afregner selv med eventuelle underleverandører, medmindre andet aftales skriftligt.

Ændringer

 1. Think Next forbeholder sig ret til en hver tid at ændre indholdet af handelsbetingelserne uden forudgående varsel.
 2. Betalings- og handelsbetingelserne er gældende for handelsvilkår mellem Think Next og dennes kunder.
 3. Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på Think Nexts hjemmeside.