Kort introduktion til ESG – og inspiration til, hvordan I effektivt kommunikerer strategien ud i hverdagen

ESG har for alvor sat sit præg i mange danske virksomheders hverdag – ikke alle, men den grønne dagsorden fylder mere og mere. Både i forbrugernes bevidsthed og i forhold til den lovgivning, der kommer fra EU.

Inden du læser videre og måske får fornemmelsen af, at ESG er ganske komplekst og et punkt, man aldrig kommer i mål med, så vil vi gerne understrege, at langt de fleste virksomheder endnu ikke skal lave en fuld ESG-rapport. Men man kan som mindre virksomhed vælge at starte ud med at arbejde med dele af ESG-strategien, og det kommer vi også meget mere ind på i denne artikel.

Inden vi kommer så langt, sætter vi først fokus på en række andre områder indenfor ESG, for hvad er ESG, hvem skal lave ESG-rapporteringen, og hvordan skal vi som virksomheder forholde os til det?

Det kan du læse meget mere om i resten af artiklen her – og nederst har vi sat et par bud ind på, hvordan du effektivt kan kommunikere ESG-strategien ud til både kunder og medarbejdere i hverdagen.

Hvad er ESG?

ESG står for Environmental, Social and Governance – tre nøgleområder, der udgør fundamentet for en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed og ansvarlighed.

Environmental

Det miljømæssige ansvar udgør den første grundsten i ESG. Det er her, hvor du som virksomhed, kan indsamle data om jeres mijøpåvirkning og år efter år vise, hvordan I bliver bedre til at mindske fx CO2-udledningen, skifte materialer ud til mere klimavenlige løsninger, mindske jeres udledning på transport eller andre områder, som I vælger at arbejde med.  

I ‘E’ kigger man som virksomhed på fx:

 • CO2-aftryk
 • valg af bæredygtige materialer med forskellige typer af certificeringer
 • affaldshåndtering og minimering af affald
 • Energiforbrug
 • Vandforbrug
 • Forurening
 • Produktets levetid
 • Transport
 • Lokal miljøpåvirkning

Udover den miljømæssige påvirkning er der også to andre vigtige parametre i ESG rapportering. Bæredygtighed er nemlig også social bæredygtighed og fokus på en holdbar vækst og organisation i virksomheden. 

Nu kaster vi os over ‘S’.

Social

På den sociale front kan ESG være med til at gøre din virksomhed til endnu bedre arbejdsplads ved at gøre alle jeres handlinger mere synlige for jeres medarbejdere og samtidig finde frem til de områder, der kan give jeres medarbejdere endnu mere glæde i hverdagen, øget fokus på sikkerhed, øge den almene sundhed og sikre højest mulige diversitet. Det sociale perspektiv kan også benyttes til at afdække styrker og svagheder i måden, hvorpå din virksomhed navigerer og opretholder sine relationer. Dette kan fx dække over leverandører, kunder samt lokale – og globale samfundstiltag.

Under ‘S’ kan jeres virksomhed dykke ned i fx: 

 • Arbejdsforhold såsom antallet af fuldtids- deltids- og timeansatte samt funktionæransatte samt fleksjobbere, praktikanter, elevpladser mv.
 • Medarbejdernes generelle velvære og trivsel
 • Arbejdsskader og nedbringelse heraf
 • Målinger af medarbejdernes trivsel 
 • Ansvarlighed i forhold til ligeløn mellem kønnene
 • Videre- og efteruddannelse af medarbejdere 
 • Opkvalificering af medarbejdere 
 • Diversitet blandt medarbejderne og på ledelsesgangen
 • Bidrag og arbejde med lokale foreninger
 • Arbejdsforhold i andre lande 

Listen er ikke udtømmende, men dette kan være områder, det giver mening for din virksomhed at arbejde videre med.

Nu tager vi hul på den sidste del – ‘G’ for Goverance. 

Governance

Når vi har fokus på bæredygtighed ind i hverdagen, så er det nemt for de fleste af os at blive fanget ind i de umiddelbare synlige aspekter som fx mindre CO2, miljørigtige materialer og ligeløn. Men en virksomheds bæredygtighed ligger ligeså meget forankret i ledelsesstrukturen, og måden hvorpå beslutninger bliver taget. 

Dette leder os til ‘G’ i ESG. Governance indbefatter fx etisk korrekte beslutninger, gennemsigtighed og at vi driver virksomhedens ud fra en række ansvarlige og retfærdige værdier i tråd med vores virksomheders overordnede mål. 

For at gøre ‘G’ lidt mere konrket, har vi samlet en række eksempler, som jeres virksomhed kan vælge at fokusere på i jeres fremtidige arbejde:

 • Virksomhedens struktur og bestyrelsen – herunder diversitet i køn, alder, etnicitet mv. i bestyrelseslokalet
 • Anvendt regnskabspraksis 
 • Fokus på åbenhed og gennemsigtighed for omverden
 • Antallet af uafhængige bestyrelsesmedlemmer, der ikke er involveret direkte i virksomhedens drift
 • Risikostyring og procesbeskrivelse for “hvad-hvis-nu”-scenarier 
 • Whistleblowerordninger 
 • Udarbejdelse og implementering af etiske retningslinjer for virksomhedens personale og bestyrelse
 • Aktive aktionærrelationer 
 • Gennemsigtighed og rapportering

Hvem skal lave ESG-rapportering?

ESG-rapportering er som førnævnt ikke et krav for alle virksomheder. Herunder kan du se, hvem der er omfattet af lovgivningen nu eller bliver omfattet af EU-lovgivningen indenfor de kommende år:

 • Fra den 1. januar 2024 tiltrådte det første krav for store, børsnoterede selskaber
 • I 2025 skal virksomheder i regnskabsklasse D og C også rapportere på ESG
 • I 2026 skal børsnoterede SMV’er også lave ESG-regnskaer. 

De store virksomheders leverandører skal i de kommende par år gøre sig klar til at rapportere ESG for at kunne levere den relevante data til de store virksomheders ESG-regnskaber. Hvis man står som mindre virksomhed og gerne vil levere til de større virksomheder, vil det være et krav for overhovedet at komme i betragtning til opgaven, da de store virksomheder ellers ikke kan levere en retvisende ESG-rapport. 

Skal man lave hele ESG-regnskabet eller blot dele af det?

Hvis du ikke er omfattet af de overnævnte regnskabsklasser eller er børsnoteret, så skal du i princippet ikke lave ESG-rapporten endnu, men grundet den kommende lovgivning, kan det være en god idé at være på forkant. 

Derved kan I starte ud med at arbejde med enkelte punkter som fx at få et CO2-regnskab lavet, kigget ind i, hvad der skal arbejdes med i forhold til ‘S’ og ‘G’ eller få skabt et overblik over, hvilke indsatsområder I vil fokusere på de kommende år. 

ESG – et værktøj til et godt strategisk stykke arbejde

Allerede nu er ESG udskældt hos mange. Årsagerne er mange, og den årsag, der vægter tungest er, at det er lovgivning fra EU, og det er uhåndgribeligt og uoverskueligt for mange, når man hører om ESG både 1., 2. og 3. gang. 
Desuden står de fleste virksomheder også i en travl hverdag, hvor alle godt ved, at en ESG-rapport utvivlsomt kræver flere ressourcer og flere specialiseret ressourcer i enten fastansættelser eller konsulentarbejde.

MEN! På trods af dette, kan man som virksomhed også beslutte sig at anskue ESG-arbejdet fra en lidt anden vinkel, der rent faktisk kan øge værdien på virksomheden, øge omsætningen og få større markedsandele over tid. 

ESG er nemlig et yderst effektivt strategiværktøj til at sikre udvikling, høj grad af innovation, tiltrækning af kvalificerede arbejdskraft og sikre, at virksomheden også er “holdbar” om 5, 10 og 15 år. 

Lad os se et eksempel på, hvordan ESG kan bruges strategisk:

I 2024 vælger BEEL Gulve A/S at gå i gang med et frivilligt ESG-regnskabet. De beslutter, at der skal skabes en baseline – altså et her-og-nu overblik over klimaregnskabet pr. dags dato. Derefter begynder dataindsamlingen til at kunne lave et klimaregnskab i samarbejde med en civilingeniør.

Civilingeniøren står for at lede virksomhedens igennem dataindsamling, og han eller hun sørger derefter for udarbejdelsen af en klimarapport. (Dette kan også varetages af virksomheden selv, hvis man fx har ingeniører ansat).

Efterfølgende deles resultatet med de relevante medarbejdere fx en produktionsleder, projektleder, HR-ansvarlig sætte fokus på 3 områder i BEEL Gulve A/S, som skal bruges i den frivillige ESG-rapportering:

1. De vil arbejde på at få færre reklamationer, og derved skærer ned på ressourcer som materialer, transport og tabt indtjening ud fra klimarapportens nedslagspunkter. (E)

2. De vil gerne nedbringe antallet af arbejdsskader yderligere. (S)

3. De vil gerne have flere kvinder på ledelsesgangen. (G)

Fra 2024 til 2025 har BEEL Gulve A/S’ produktionsleder arbejdet med optimering og reduktionsstrategi i samarbejde med deres projektledere for at sikre færre reklamationer. Det er lykkes at få hul igennem på denne problemstillingen, og reklamationerne er nu faldet med 4 % fra 2024 til 2025.

Sideløbende har værkførerne og produktionslederen udarbejdet nye retningslinjer for medarbejderne på gulvet for at øge sikkerheden og skære ned på arbejdsulykkerne. Dette har udmøntet sig i en mindre intern kampagne, hvor medarbejderne selv har været med til at pege på forbedringsforslag. Forslagene er blevet visualiseret via opsigtsvækkende illustrationer, der løbende skifter placering, så illustrationer ikke blot “forsvinder” i medarbejdernes bevidsthed. I forbindelse med morgenbriefing for de timelønnede er der desuden indført 15 minutters samtale om, hvordan sikkerheden øges yderligere hver måned. Over de næste 12 måneder arbejder virksomheden fortsat med disse tiltag for at kunne konkludere, om det nedbringer arbejdsskader over en længere periode.

Den HR-ansvarlige har sideløbende arbejdet med intern rekruttering til ledelsesgangen. Denne indsats har båret frugt. En kvinde i start 30’erne er meget interesseret i at blive økonomidirektør i virksomheden, og der er nu iværksat en række tiltag for at sikre, at hun får de rette kompetencer med sig ind i jobbet.

Herefter kan ESG-rapporten fra 2025 laves, og nye mål for 2026 og i årene frem defineres ud fra den baseline, der blev udarbejdet sammen med civilingeniøren tilbage i 2024 – og dermed bliver ESG yderst relevant som et strategisk værktøj, der kan bruges meget aktivt af virksomheden til at dokumentere og kommunikere deres mange gode tiltag ud til medarbejderne og omverdenen. 

 

Involver medarbejderne og fortæl omverden om jeres ESG-arbejde

Hvordan kan man som virksomhed gøre for, at ESG-målene og den store bagvedliggende indsats ikke forbliver skjult på ledelsesgangen og derved ikke kommer ud og leve, hvor indsatsen og strategien virkelig kan give værdi?

Nedenfor gennemgår vi 3 tilgange, som kan hjælpe dig med at styrke virksomhedens kommunikation både internt blandt medarbejderne og eksternt mod offentligheden og kunderne.

Interaktion med medarbejderne

For at sikre den bredest mulige forankring i medarbejderstaben, kan disse kommunikationsbegreber benyttes i hverdagen.

Visualisér jeres ESG-strategi
Gør brug af symbolske ikoner, flotte og tiltalende illustrationer og informative korte videoer for at gøre medarbejderne opmærksomme på virksomhedens ESG-planer. Overvej at ændre placeringen af disse visuelle elementer med jævne mellemrum, så de fortsat fanger opmærksomhed.

Gør viden tilgængelig
Bryd kompleks information ned i letfordøjelige dele, som medarbejderne nemt kan tilgå, f.eks. gennem en mobilapp. I kan med fordel også lave små instruktionsvideoer, der demonstrerer ændrede arbejdsprocesser, så I er sikrer på, at medarbejderne har den relevante viden til rådighed for at udføre arbejdet ud fra nye retningslinjer.
I kan med fordel sørge for, at informationen er digital og lettilgængelig, så A4 ark ikke blot bliver krøllet sammen eller ødelagte indenfor et par dage – og derefter glemt.

Stimulér medarbejdernes involvering
Ofte oplever vi, at en vaneændring opnås bedst, når den anføres af en hel medarbejdergruppe eller en dedikeret undergruppe. Opret gerne en specialiseret gruppe, der koncentrerer sig om den grønne mission. Denne gruppes primære rolle vil være at inspirere og vejlede kolleger.

For yderligere indsigter om intern kommunikation og effektfulde metoder til forandring, kan du klikke her.

Hent inspiration til intern kommunikation

Se dette eksempel på et nyhedsbrev fra et bæredygtigt team, hvor en kerne af medarbejdere aktivt deler resultater og fremskridt fra den seneste måned med resten af virksomheden. Du kan downloade eksemplet som PDF her.

nyhedsbrev, eksempel på intern kommunikation, ESG, hvad er ESG, sådan kommunikerer du din ESG strategi ud

Del jeres ESG-rejse med omrverdenen – ekstern kommunikation

Uanset om din virksomhed er i gang – eller skal til at i gang – med dele eller hele ESG-strategien, så kan vi kun opfordre jer til at dele ud undervejs til resten af omverdenen.

Her har vi fundet på 3 eksempler, der både giver en aktiv og gennemsigtig kommunikation.

Historieforællingen om ESG

Eksemplet her tager udgangspunkt i, at en virksomhed har skåret 25 % af vandforbruget i løbet af det seneste år. Det kan give stor gevinst i forhold til branding værdi, hvis I samler erfaringer, forklarer processen og de udfordringer, I har oplevet undervejs – og selvfølgelig det endelige resultat i en dybdegående artikel. 
Saml gerne billeder, videoer, medarbejdercitater og diagrammer sammen og brug som indhold i artiklen for at give læseren en bedre og mere inddragende oplevelse. 

Transparens i rapporteringen

Den klassiske PDF-rapport på hjemmesiden kan skiftes ud med en interaktiv sektion på jeres hjemmeside, hvor de besøgende kan dykke ned i detaljerne af jeres ESG-strategi. Gennem et klikbart interfase kan de få præsenteret diagrammer, grafer, billedmaterialer og meget andet, der illustrerer hele jeres bæredygtighedsindsats. 

En sådan løsning kan skræddersyes til jeres budget og behov, da der findes en lang række forskellige løsningsmuligheder indenfor dette område.

Engagering på sociale medier

På LinkedIn og andre sociale medier kan I dele reportager fra hverdagens grønne arbejde. Det kan fx være videoer, hvor direktøren diskuterer virksomhedens ESG-mål for det næste år. I kan også dele “behind the scenes” opslag og stories, hvor I viser jeres grønne initiativer fra hverdagen frem. 
Det sidste eksempel er at lave et opslag med fx tekst, link til artikel samt et billede eller en video, hvor I fortæller om, hvordan et samarbejde mellem jer og en kunde/leverandør er blevet til og har resulteret i nye og grønnere løsninger.

Du kan se et eksempel på et LinkedIn opslag nedenfor, og du kan downloade opslaget som PDF her. 

nyhedsbrev, eksempel på intern kommunikation, ESG, hvad er ESG, sådan kommunikerer du din ESG strategi ud, kommunikation af ESG på linkedin

Gør ESG-arbejdet til jeres styrke

Selvom ESG-strategien og det tilhørende arbejde kan virke uoverskueligt ved første øjekast, repræsenterer det en stor strategisk mulighed for at styrke din virksomheds innovationsevne, evnen til at tjene penge, muligheden for at fastholde og tiltrække de rette medarbejdere og være med til at skabe et bedre klima.

Ønsker du at få sparring og hjælp til at navigere i hele ESG-arbejdet, står vi klar til at rådgive og hjælpe din virksomhed godt på vej sammen med en række tætte samarbejdspartnere indenfor ingeniør- og ledelsesfaget.

Du kan tage kontakt til os på tlf. +45 2237 6647 eller send en mail på info@thinknext.dk eller udfylde kontaktformularen herunder. 
Så tager vi fat i dig indenfor 1-2 hverdage. 

Jane Vennersdorf

Connect hellere end gerne med mig på LinkedIn

Natalie Lysdal

Co-writer